DOSTLUK KARDESLİK VE SEVGİ İÇİN BURDAYIZ


  YUNUS EMRE

  Paylaş

  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 153
  Kayıt tarihi : 17/02/10

  YUNUS EMRE

  Mesaj  Admin Bir Çarş. Haz. 30, 2010 8:38 pm

  YUNUS EMRE

  Türk milletinin yetiştirdiği en büyük tasavvuf erlerinden ve Türk dili ve edebiyatı tarihinin en büyük şairlerinden Yunus Emre XIII. yüzyılın ikinci yarısıyla XIV. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır.Bu çağ,Selçukluların sonu ile Osman Gazi devrelerine rastlamaktadır.

  İç Anadolu?da mevsimin kurak geçtiği bir yılda Yunus birçok keramet ve inayetlerini duyduğu Hacı Bektaş´a gelip yardım istemeyi düşündü. Sığırının üstüne bir miktar alıç (yabani elma) koyup dergaha gitti. Huzura varınca armağanını sunduktan sonra, bir miktar buğday istedi.Hacı Bektaş ona lütufla muamele ederek,bir kaç gün dergahta misafir etti.Yunus geri dönmek için acele ediyordu.Dervişler Pir´e Yunus´un acelesini anlattılar.O da: "Buğday mı ister,yoksa erenler himmeti mi?" diye haber gönderdi.O buğday istedi.Bunu duyan Hacı Bektaş tekrar haber gönderdi: "İsterse o alıcın her tanesince nefes edeyim!" dedi.Yunus buğdayda ısrar ediyordu.Hacı Bektaş üçüncü defa haber gönderdi: "İsterse her çekirdek sayısınca himmet edeyim" dedi.Yunus yine buğdayda ısrar edince;emretti,buğdayı verdiler.Yunus dergahtan uzaklaştı.Yolda yaptığı kusurun büyüklüğünü anladı.Pişman oldu.Geri dönerek kusurunu itiraf etti.O vakit Hacı Bektaş,onun kilidini Taptuk Emre´ye verildiğini isterse ona gitmesini söyledi. Yunus bu cevabı alır almaz hemen Taptuk dergahına koşarak başına geleni anlattı.
  O da Yunus´u dergahın odunculuğuna tayin etti. Yunus 40 yıl bu hizmette bulunduğu halde,dergaha eğri ve yaş odun getirmedi. Hakikate varmak için geçirdiği çilekeşlik devrinde Yunus Emre´nin dergaha hiç eğri ve yaş odun getirmediğini farkeden Taptuk Emre bir gün Yunus´a: "Dağda hiç eğri odun kalmadı mı?" diye sordu.Yunus: "Dağda eğri odun çok,lakin senin kapına odunun bile eğrisi yakışmaz" diye cevap verdi.
  Yunus, İç Anadolu´da çiftçilikle uğraşan bir Türkmen köylüsü iken gönlüne aşk ateşi düşen ve Hak yoluna eriş¬mek için uzun süre çaba sarfeden, daha sonra bir mürşide bağlanarak ona tam bir teslimiyet göstermek suretiyle ta¬savvuf yolunda yüksek derecelere erebilmiş bir derviş ola¬rak karşımıza çıkmaktadır. Şeyhine kırk yıl hizmet edip seyr ü sülûkünü tamamladıktan sonra kendisi diyar diyar dolaşarak halkı irşat etmiştir.


  Yunus Emre daha XIII. yüzyılda Türkçe´nin anlatı gücünü herkese göstermiş büyük bir şairdir. Zamanın bir çok bilimini öğrenmiş, fakat bunlar kendisini tatmin etmediği için dervişliğe talip olmuştur. Hakiki aşka ulaşmış, ölmeden önce ölmenin sırrına ermiş, şiirleri ile gönüller sultanı olmuş, şöhreti kesintisiz olarak günümüze kadar gelmiştir.
  O sözün önemini ve gücünü çok iyi kavramış, edebiyatımızda belki de sözle ilgili en güzel methiyelerden birini yazmıştır.

  Söz ola kese savaşı söz ola bitüre başı
  Söz ola ağulu aşı balıla yağ ede bir söz


  Yunus sözün önemini bildiği için kendisi de güzel ve etkili söz söylemeyi hedeflemiştir. Bunda da kendisinin başarılı olduğunun farkındadır:

  Yûnus ne hoş demişsin bal u şeker yemişsin
  Ballar balım buldum kovanım yağma olsun

  Yunus kendisindeki bu üstün söz söyleme yeteneğini insanlığın iyiliği, mutluluğu ve barışı için kullanır. Sözün anlaşılır ve güzel olmasını da yeterli görmez onun doğru olmasını da ister. Sesini çok geniş kitlelere duyurmak için Türkçe´nin inceliklerinden ve sanat gücünden yararlanır. F. Köprülü "Yunus Emre´nin sanatı tamamiyle millî, yani tamamıyla Türk bir sanattır" der.
  Türk halkı onun anlattıklarında kendini bulmuş, onun sevgi ve kardeşlik dolu mesajlarını benimsemiş, çe¬şitli meclislere bestelenen ilâhileriyle konuk olmuştur. Türk halkının önemli anma ve kutlama günlerinde oku¬nan mevlidlerde mutlaka Yunus´tan ilâhiler de söylenir.
  Yunus´un şiirlerinde en çok işlenen konular ilâhî aşk, Allah ve peygamber sevgisi, ölüm, gurbet, tabiat, dinî ve ahlâkî öğütlerdir. Yunus´a göre her şeyin özü aşktır, her şey aşkın eseridir. Varlığın oluşumuna sebep olan, Allah?ı bildiren ve bulduran aşktır. Ölüm bu dünyanın geçiciliğini hatırlatmak, ebedî olan ahiret hayatına hazırlıklı olmak gerektiğini vurgula¬mak için sıkça işlenir. Ölüm düşüncesi çok keskin tablo¬larla gözlemlere dayandırılarak canlı sahneler hâlinde or¬taya konur. Cennet ve cehennem halkın kolayca anlayabi¬leceği biçimde insana yaklaştırılır.
  Yunus aynı zamanda kendisini, devrini ve devrindekileri eleştirir. Onun şiirlerinde sosyal tenkit de vardır. Bunları yaparken tek amacı vardır: İnsanlığı iyiliğe, doğ¬ruluğa ve güzelliğe çağırmak. O bunları şöhret ve çıkar için yapmaz.

  Yaşanılan hayat ve halkın kültürü Yunus´un duyuşu ile birleşerek şiirine yansır ve ona hayat verir. Kendi yaşayışındaki hoşgörü, alçak gönüllülük ve samimiyet men¬kıbelerinin doğmasına yol açmıştır. O, inandığı gibi yaşa¬yan yaşantısını ve duygularını içtenlikle dile getiren bir ermiştir.
  Onun fikrî ve edebî kaynağının temelinde İslâm imanı vardır. Ayrıca kendisinden önce ortaya konan tasavvufi dü¬şünceye de vakıftır. Yunus´un mistik yönü buradan gelir.
  Eserlerinde sosyal çalkantılar ve buhranlarla çalka¬lanan bir dönemde en çok ihtiyaç duyulan kanaat, sabır, teslimiyet, tevekkül gibi konulara sıkça yer verir; dünyaya, mala mülke bel bağlamamak, nefsin isteklerine uymamak gerektiğinden söz eder. Allah´ın buyruklarına uyma¬yı, ona tam bir teslimiyetle bağlanmayı, onun rızasını kazanmayı tavsiye eder. Onun davası anlaşmazlıkları, kavgayı ortadan kaldırmak, kötülükleri aşk ateşiyle temizlemektir.
  Allah´ın en mükemmel eseri saydığı için insanı sever, yüceltir, en aziz varlık bilir. "Kendisi¬ni bilen Rabbini bilir" hadisinin de gereği olarak insanın Rabbini tanıması ve ona kavuşması için önce kendisini ta¬nımasını ister. Kişinin Hakk´ı kendi nefsinde, gönlünde, canında bulabileceğini dile getirir:

  İstemegil Hakk´ı ırak gönüldedir Hakk´a turak
  Sen senligün elden bırak tenden içerü cândadur


  Aşk, Yunus´un yanından hiç ayrılmıyor. O bir aşk şairi, bir aşk adamıdır. Söyledikleri hep aşktandır, aşkı¬nın eserirdir. Yunus´un şiirleri gözden geçirildiğinde en çok kullanılan kelimelerden birinin aşk olduğu görülür. Bu bazen doğrudan aşk kelimesi ile anlatılırken bazen da sevü, mihr, muhabbet gibi yakın anlamlı kelimelerle ifade edilir. Müstakil olarak aşkın anlatıldığı birçok şiiri vardır.
  Tasavvuf insana her türlü kirden arınmanın yolunu gösterir. Bu arınmanın temelinde Allah?a karşı duyulan aşk vardır. Allah?ı bildiren de bulduran da aşktır. Zaten Allah?a kulluk etmenin özünde de Allah aşkı vardır. Ya¬ratılışın sebebi, her şeyin ilk kaynağı aşktır:
  Evvel yer gök yoğıdı varıdı ´ışk bünyâdı
  ´Işk ezelden kadîmdür ´ışk getürdi ne varı
  En büyük aşk, Allah?ın Hz. Muhammed?e, Hz. Muhamedd?in de Allah?a karşı duyduğu aşktır. Çünkü Yüce Yaratıcı Hz. Muhammed için ?Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım? buyurmuş ve ilk olarak nur-ı Muhammed?i yaratmıştır.
  Yunus Allah´ın sevgilisi olan (Habibullah) Hz. Muhammed´e duyulan sevgi ve muhabbeti de aşkla ifade et¬miştir:
  ´Işkun ile ´âşıklar yansun yâ Resûlallâh
  İçüp ´ışkun şarâbın kansun yâ Resûlallâh

  Şol seni seven kişi komış yolına başı
  İki cihan güneşi sensün yâ Resûlallâh

  Sevgi veya nefret Allah için olduğu zaman bir anlam ifade eder. Böyle yapılan kulluk issanı olgunlaştırır. Bu güzel hasletleri kazanmış kimseler hiç kimseyi incitmez, kimsenin gönlünü kırmaz, yerine göre evrensel boyut da kazanır. Bu yüzden bazı kimseler Yunus?u hümanist olarak nitelendirir. Hümanizm insan sevgisi anlamında olsa da XVII. Yüzyıl aydınlanma dönemi filozofları hümanizmi bütün sorunların insandan başka bir kaynağa başvurmadan sadece insanda çözülebileceğini savunurlar ve insanı tek ölçü olarak kabul ederler. Dolayısıyla bu görüş dini ve Allah inancını tamamiyle reddeder. Gönlü Allah aşkıyla dolu olan Yunus?u hümanist olarak değerlendirmek tamamiyle yanlış bir fikirdir.
  Yunus´un şiirlerinde er, eren, evliya kelimeleri tevhit hakikatiyle idrak edenler için kullanılır. İşte Yunus´un kendisi de böyle bir derviştir. O da başlangıçta her insan gibi aklı ve imanı ile dinî konuları öğrenip Allah ve varlık konusunda bir düşünceye sahip olmuş, ancak tasavvuf yo¬lunda seyr ü sülûkünü tamamladıktan sonra bu düşünce¬leri değişmiş, daha yüksek bir idrak seviyesine ulaşmıştır.
  O bütün varlıkta Hakk´ın varlığının ve birliğinin idrak edilmesi anlayışının savunucusudur. Ezelî ve ebedî varlık Allah´ın zâtından ibarettir. Onun yoktan var ettiği yarattı¬ğı âlem ise onun varlığına delil ve tecellîlerine aynadır. Kâinatın varlığını ve manasını inkâr etmez, Allah insanı ve kâinatı kendisini bildirmek için yaratmıştır.
  Derviş, tasavvuf yolunda aldığı eğitimle tüm varlıkta Hakk´ın varlığını ve birliğim müşahede eder. Kişi bu ma¬kama ulaşınca Hakk´ın huzurunda olmanın feyzine ka¬vuşmuştur. Bu sadece bir akılla anlamak değil zevk ve hal olarak yaşamak demektir. Bu da bir çeşit bilme ve görme¬dir. Bu da gönül gözü ile mümkün olmaktadır.

  Yunus temeli ilâhî sevgiye dayanan ilâhî. Tabiî Hukuk gözü ile gerçek İslam´ın temsilcisi olarak nitelenmeyi en fazla hak etmiş olan şairlerdendir. Bir ülkenin manevî hazinesi içinde Yunus´un, şiirlerinin bulunması paha biçilmez bir mutluluktur.
  Yunus´a soralım: Bu eşsiz bilgeliği hangi kaynaktan aldın? Yunus?ta riya yoktur. Bütün değerler öğretisini gerçek değerleri tebliğ eden Allah elçilerinin gerçek tebliğleri arasında fark görmeyen, bütün gerçek elçileri aynı dinin temsilcileri sayan İslam´dan, geniş anlamı ile bütün gerçek Peygamberlerin tebliğlerini kapsayan tek ilahî dinden aldığını belirtir:

  Uş yine nazar oldu bu bizim canımıza
  Muhammet bünyad urdu dîn ü îmânımıza
  Peygamberler serveri din direği Muhammed
  Gör ne gevherler koymuş bu bizim canımıza

  Kur´an-ı Kerim´e göre de Allah sevgisi ancak bu sevgi ile ger¬çekleşir. Peygamber reddedilerek Allah sevgisi olmaz (Al-i İmran, 3, 31). Resul-i Ekrem (S. A.) insanlığa Kitab ve Hikmet öğretmeye gelmiştir. (bkz: Cuma Suresi). Kur´an-ı Kerîm, Resul-i Ekrem´in (S.A.) ve önceki elçilerin tebliğ ettikleri ilahî hikmet öğretisinin önemini belirtir. (Bakara, 2, 269). Bugün ve dün; insanlığın özlemle ulaşmaya çalıştığı Hukuk (Adalet) Devleti ve İnsan hakları öğretisinin temelinde işte bu sar¬sılmaz kaya vardır: Gerçek değerler öğretisi, İlahî sevgi ve adalet değerlerine dayanan değerler dizisi!
  Yunus, sadece zahirde kalanlardan değildir, ancak, "bâtınîlik" iddiası ile aynı ve İslam dışı yollar tutturanlardan da değildir. Yunus dü¬şüncesinin ürünlerine baktığımızda, Onun Kur´an ölçüsünde olduğunu gö¬rürüz. Bu açıdan Yunus "İslam şairi" olarak nitelenmeyi en çok hakkedenlerdendir: Mumsuz baldır Şeriat, tort(u)suz yağdır tarikat Dost için balı yağa ne içün katmayalar? İşte bu¬rada, temel değer ve bütün diğer değerlerin zorunlu kaynağı olan "İlahî sevgi" ve ondan kaynaklanan insanlık sevgisi ile, "zahir" ve "batın", tam bir denge ile uzlaştıran bir hakîmin, bir bilgenin ko¬nuştuğu görülür.  BEN YÜRÜREM YANE YANE
  Ben yürürem yane yane, Aşk boyadı beni kane
  Ne akilem ne Divane, Gel gör beni aşk neyledi
  Gah eserem yeller gibi, Gah tozaram yollar gibi
  Gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neyledi

  *** ***
  Akan sulayın çağlaram, Dertli cigerem dağlaram
  Şeyhim anuban ağlaram, gel gör beni aşk neyledi
  Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni
  Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk neyledi

  *** ***
  Mecnun oluban yürürem, ol yari düşte görürem
  Uyanıp melul oluram, gel gör beni aşk neyledi
  Miskin Yunus biçareyem, baştan aşağı yareyem
  Dost ilinden avareyem, gel gör beni aşk neyledi

  *** ***
  Akıl : Akıllı
  Divane : Deli, Meczup
  Melül : Elem

  ________________________________________
  SEVELİM SEVİLELİM
  Hak cihana doludur, kimseler Hakkı bilmez
  Onu sen senden iste, o senden ayrı olmaz
  Dünyaya gelen geçer, bir bir şerbetin içer
  Bu bir köprüdür geçer, Cahiller onu bilmez

  *** ***
  Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım
  Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz
  Yunus sözün anlar isen, mani´sini dinler isen
  Sana iyi dirlik gerek, bunda kimseler kalmaz

  *** ***
  Mani : Anlam

  ________________________________________


  GÖNÜLLER YAPMAYA GELDiM
  Benim bunda kararım yok, bunda gitmeye geldim
  Bezirganım mataım çok, alana satmağa geldim.
  Ben gelmedim da´vi için benim işim sevi için
  Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim

  *** ***
  Dost eşruğu deliliğim, aşıklar bilir neliğim
  Devşuruben ikiliğim, birliğe bitmeye geldim
  Yunus Emre aşık olmuş, ma´şuka derdinden olmuş
  Gerçek erin kapısında ömrüm harcamaya geldim

  *** ***
  bezirgan: Tüccar
  mata : Mal,erzak
  dav´i : Dava peşinde koşmak,kavga,dava.
  sev´i : Sevgi
  eşruk : Sarhoşluk
  devşuruben : Kaldırıp
  bitmek : Kavuşmak
  maşuk : Allah (aşık olunan)

  ________________________________________

  DİLSİZLER HABERİN
  Dilsizler haberin kulaksız dinleyesi
  Dilsiz kulaksız sözü, can gerek anlayaşı
  Dinlemeden anladık, anlamadan eyledik
  Gerçek erin bu yolda yokluktur sermayesi

  *** ***
  Biz sevdik aşık olduk, sevildik maşuk olduk
  Her dem yeni dirlikte, bizden kim usanası
  Miskin Yunus ol veli, yerde gökte dopdolu
  Her taş altında gizli, bin imran oğlu MUSİ

  *** ***
  di?rlik: Hayat
  imran oğlu MUSİ : MUSA peygamber

  ________________________________________
  AŞK KİTABIN OKURUZ
  Söylememek harcısı, söylemeğin hasıdır
  Söylemeğin harcısı, gönüllerin pasıdır
  Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan
  Halka müderris ise, hakikatte asidir

  *** ***
  Şeriat haberini şerh ile eydem işit
  Şeriat bir gemidir, hakikat deryasıdır
  Ol geminin tahtası her nice muhkem ise
  Deniz mevci kat olsa, tahta uşanasıdır

  *** ***
  Bundan içeri haber işit, eydeyin ey yar
  Hakikatin kafiri, şer´in evliyasıdır
  Biz talib-i ilimleriz, aşk kitabın okuruz
  Calap müderris bize, aşk hod medresedir

  *** ***

  Harcısı : Uygunu
  Has : Güzel
  Şeriat : Kuranın Dışsal, açık anlamı
  Şerh : Açıklama
  Eydem : Söyleyim
  Hakikat : Kuranın gizli anlamlarının bilindiği makam
  Muhkem : Kuvvetli
  Mevc : Dalga
  Kat : Kesme
  Uşanmak : Kırılmak
  Kafir : İnkar eden, gerçeği örten
  Şer´in : Şeriatın
  Evliya : Hak dostu,Hakiki dindar
  Talib-i ilim : İlim öğrenen
  Hod : Kendi, zaten

  ________________________________________
  NİCE BESLEYESİN
  Nice bir besleyesin, bu kadd ile kameti
  Düştün dünya zevkine unuttun kıyameti
  Dürüs, kazan, ye yedir, bir gönül ele getir
  Yüz KABEden yiğrektir, bir gönül ziyareti

  *** ***
  Uslu değil delidir Halka Salusluk satan
  Nefsin müslüman etsin var ise kerameti
  Yunus imdi sen dahi, gerçeklerden olagör
  Gerçek erenler imiş, cümlenin ziyareti

  *** ***
  Kadd : Boy,pos
  Kamet : Boy
  Dürüs : Toplayıp biraraya getirme
  Yiğrek : Daha iyi
  Salusluk: Hilekarlık
  Keramet : Olağanüstü işler, haller

  ________________________________________
  BU BİR ACAİB HALDİR
  Bu bir acaip haldir bu hale kimse ermez
  Alimle davi kılar, Veli değme göz görmez
  İlm ile hikmet ile, kimse ermez bu sırra
  Bu bir acaib sırdır, ilme kitaba sığmaz

  *** ***
  Alem ilmi okuyan, dört mezhep sırrın duyan
  Aciz kaldı bu yolda, bu aşka el uramaz
  Yunus canını terk et, bildiklerini terk et
  Fena olmayan suret, şahına vasıl olmaz
  *** ***
  Davi : Savunulan sey
  Veli : Amma lakin
  Fena : Benliği terkedip yokluk halinde olma

  ________________________________________
  AŞK MAKAMI
  Aşk makamı al? ır, aşk kadim ezelidir
  Aşk sözünü söyleyen, cümle kudret dilidir
  Diyen o, işiten o, gösteren o
  Her sözü söyleyen o, suret can menzilidir
  *** ***
  Suret söz kanda buldu, söz sahibi kaçan oldu
  Surete kendi geldi, dil hikmetin yoludur
  Bu bizim işretimiz, oldur bu lezzetimiz
  İçip esridiğimiz, aşk şerbeti gölüdür
  Yunus sözünde yalan, görmedi mumin olan
  Ömrün zülmete salan, marifet yoksuludur

  *** ***
  Ali : Yüksek,yüce
  Menzil : Ulaşılacak yer
  İşret : Eğlence
  Eşrimek: Sarhoş olmak
  Zülmet : Karanlık
  Marifet: Tasavvufta üstün bir makam

  ________________________________________

  HAK BİR GÖNÜL VERDİ

  Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur
  Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur
  Bir dem gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez
  Bir dem cehalette kalır, nesne bilmez nadan olur

  *** ***
  Bir dem dev olur ya peri, viraneler olur yeri
  Bir dem uçar BELKIS ile sultan-ı ins u can olur
  Bir dem varır mescitlere, yüz sürer anda yerlere
  Bir dem varır deyre girer, incil okur ruhban olur

  *** ***
  Bir dem gelir İSA gibi ölmüşleri diri kılar
  Bir dem girer kibr evine, Firavn ile Haman olur
  Bir dem döner CEBRAİLE rahmet saçar her mahfile
  Bir dem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur

  *** ***
  Hayran : Şaşkın
  Şadan : Sevinçli
  Giryan : Ağlayan
  Beşaret: Mujdelenmek
  Şerh : Açıklama
  Nadan : Cahil
  Deyr : Kilise
  Ruhban : Rahip
  Mahfil : Toplantı yeri
  Gümrah : Sapmış

  ________________________________________
  AŞKIN ALDIN BENDEN BENİ
  Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni
  Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni
  Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim
  Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni

  *** ***
  Aşkın aşıklar öldürür,Aşk denizine daldırır
  Tecelli ile doldurur,bana seni gerek seni
  Aşkın şarabından içem,Mecnun olup yola düşem
  Sensin dün ü gün endişem, Bana seni gerek seni

  *** ***
  Sufilere sohbet gerek, Ahilere ahret gerek
  Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni
  Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar
  Toprağım anda çağırır, bana seni gerek seni *

  ** ***
  Cennet dedikleri ne ki, bir kaç köşkle birkaç huri
  İsteyene ver onları, bana seni gerek seni
  Yunus-durur benim adım, gün geçtikce artar ödüm
  İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni

  *** ***
  Tecelli: Allah eserlerinin mevcut olanda görünmesi
  Sufi : Derviş
  Maksud : Amaç

  ________________________________________

  BİR KEZ GÖNÜL YIKTIN İSE

  Bir kez gönül yıktın ise
  Bu kıldığın namaz değil
  Yetmişiki millet dahi
  Elin yüzün yumaz değil

  *** ***

  Yol odur ki, doğru vara
  Göz odur ki, Hakkı göre
  Er odur ki alçak dura
  Yüceden bakan göz değil

  ________________________________________
  İLİM İLİM BİLMEKTİR
  İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir
  Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır
  Okumaktan mani ne, kişi Hakkı bilmektir
  Çün okudun bilemedin, ha bir kuru emektir

  *** ***
  Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme
  Eri hak bilmez isen, abes yere yelmektir
  Dört kitabın manisi, bellidir bir elif te
  Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir

  *** ***
  Yunus der ki Ey hoca
  Gerekse var bin Hacca
  Hepisinden iyice
  Bir gönüle girmektir

  *** ***
  Taat : İbadet
  Abes : Boş yere, boşuna
  Yelmek : Ardından gitmek
  Manisi : Anlamı

  ________________________________________
  EY BENİ AYIPLAYAN
  Ey beni ayıplayan, gel beni aşktan kurtar
  Elinden gelmez ise, söyleme fasid haber
  Hiç kimsene kendinden, halden hale gelmedi
  Cümlemizin halini, maşuk eder mukarrer

  *** ***
  Aşıkların her hali, Maşuk katında biter
  Sözün var ona söyle, benim elimde ne var
  Her kim aşk kadehinden,içti ise bir cura
  Ona ne yad ne biliş, ona nesrik ne humar

  *** ***
  Dost yüzünden nikabı, her kim giderdi ise
  Hicap kalmadı ona, ayruk ne hayr u ne şer
  Şeriat edebinden korkaram söylemeye
  Yokise eydeyidim daha ayrıksı haber
  Dost kılıçından Yunus ölürse gam değil
  Dost göğünden uyanan, Maşuk burcundan doğar

  *** ***
  Fasid : Bozucu, fesat
  Mukarrer : Kararlaştırılmış
  Cur´a : Yudum
  Yad : Yabancı
  Biliş : Tanıdık
  Humar : İçkinin verdiği başağrısı
  Nesrik : Sarhoş
  Ayrıksı : Aykırı
  Nikap : Perde, yüz örtüsü

  ________________________________________
  HABER EYLEN AŞIKLARA
  Haber eylen aşıklara, Aşka gönül veren benem
  Aşk bahrisi oluban denizlere dalan benem
  Gördüm göğün meleklerin, her biri bir işteymis
  Hak Calabın zikrin eden İNCİL benem KURAN benem

  *** ***
  Gördüm diyen değil, gören
  Bildim diyen değil, bilen
  Bilen O´dur, gösteren O,
  Aşka esir olan benem

  *** ***
  Deli oldum adım Yunus
  Aşk oldu bana kılavuz
  Hazrete değin yalınız
  Yüz sürüyü varan benem

  ________________________________________
  BU ZAMANDA MÜSLÜMANLAR
  Müslümanlar zamane yatlı oldu
  Helal yenmez, haram kıymetli oldu
  Fakirler miskinlikten çekti elin
  Gönüller yıkıben heybetli oldu

  *** ***
  Peygamber yerine geçen hocalar
  Bu halkın başına zahmetli oldu
  Yunus gel aşık isen tevbe eyle
  Nasuh´a tevbe ucu kutlu oldu

  *** ***
  Nasuh tevbesi : Bir daha bozmamak üzere edilen tevbe

  ________________________________________
  AŞIKLAR ÖLMEZ
  Ya rab bu ne derttir derman bulunmaz
  Benim garip gönlüm aşktan usanmaz
  Aşık ki cana kaldı aşık olmaz
  Canın terketmeyen, ma´şukun bulmaz

  *** ***
  Aşk pazarıdır bu canlar satılır
  Satarım canımı kimseler almaz
  Aşık, bir kişidir, Bu dünya malın
  Ahiret korkusun bir pula saymaz

  *** ***
  Bu dünya ol ahiretten içeri
  Aşıkın yeri var kimseler bilmez
  Yunus öldü diye sela verirler
  Ölen hayvan imiş, AŞIKLAR ÖLMEZ

  *** ***

  GÖNÜL CALABIN TAHTI
  Miskinlikte buldular, kimde erlik var ise
  Merdivenden ittiler, yüksekten bakar ise
  Gönül yüksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar
  Dış yüzüne o sızar içinde ne var ise

  *** ***
  Ak sakallı pir hoca, bilemez hali nice
  Emek vermesin hacca, bir gönül yıkar ise
  Sağır işitmez sözü, gece sanar gündüzü
  Kördür münkirin gözü, alem münevver ise

  *** ***
  Gönül Calabın tahtı, CALAP gönüle baktı
  İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise
  Sen sana ne sanırsan ayrugada onu san
  Dört kitabın manası budur eğer var ise

  *** ***
  Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş
  Aşk şarabından içmiş, kim mana duyar ise
  Yunus yoldan azuban, yüksek yerde durmasın
  Sinle sırat görmeye, sevdiği didar ise

  *** ***
  Dem-be-dem : Zaman zaman
  Münevver : Bilgili, aydın
  Calap : ALLAH
  Pir koca : İhtiyar
  Bedbaht : Talihsiz
  Sin : Mezar
  Sırat : Cennet yolu
  Didar : Allaha kavusma, hakkın yüzü

  ________________________________________
  KİME GÖNÜL VERİR İSEM
  Kime gönül verir isem, benim ile yar olmadı
  Halim bilip derdim sorup bana vefadar olmadı
  Haktan meğer takdir idi, Aşık oldu gönlüm sana
  Hiç kimseler bencileyin, aşka giriftar olmadı

  *** ***
  İbrahime Nemrud odunu, aşktır gülistan eden
  Aşktan nazar ericeğiz, gülzar oldu nar olmadı
  Aşkta kahırlar çok olur, Aşıklara gayret gerek
  Yunus aşık oldun ise, aşıklarda ar olmadı

  *** ***
  Giriftar : Tutkun olmak, tutulmak
  Gülistan,gülzar : Gül bahcesi
  Nar : Ateş
  Ar : Utanma

  ________________________________________
  AŞK VER BANA
  İlahi bir aşk ver bana, kandalığım bilmeyeyim
  Yavı kılayım ben beni, isteyiben bulmayayım
  Al gider benden benliği, doldur içime şenliği
  Diriliğimde öldür beni, varıp orda ölmeyeyim

  *** ***
  Bülbül olup öteyim, dost bahçesinde yatayım
  Gül oluben açılayım, ayruk dahi solmayayım
  Aşkdır derdin dermanı, aşk yoluna koydum canı
  Yunus Emre eydur bunu, bir dem aşksız olmayayım. *

  ** ***
  Kanda : Nerede
  Yavı kılmak: Kaybetmek
  Ayruk : Artık, baska
  Eydur : Söylemek
  Dem : An,vakit

  ________________________________________
  AŞK
  işitin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk
  Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk
  Akilleri şaşırır deryalara düşürür
  Kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk

  *** ***
  Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden ala değil
  Aşksız adem hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil

  ________________________________________
  SUFİYİM HALK iÇiNDE
  Sufiyim halk içinde, tesbih elimden gitmez
  Dilim marifet söyler gönlüm hiç kabul etmez
  Söylerim marifeti, saluslanırım katı
  Miskinliğe dönmeye gönlümden kibir gitmez

  *** ***
  Görenler elim öper, tac u hırkaya bakar
  Söyle sanırlar beni, zerrece günah etmez
  Dışımda ibadetim sohbetim hoş taatım
  İç pazara gelince bin yıllık ayyar etmez

  *** ***
  Dışım derviş içim boş, dilim tatlı sözüm hoş
  Amma ettiğim işi dinin değişen etmez
  Yunus eksikliğini Allah´ına arz eyle
  Onun keremi çoktur sen ettiğin o etmez

  *** ***
  Saluslanmak : Hilekarlık, düzenbazlık.

  ________________________________________
  DERVİŞLİK DEDİKLERİ
  Dervişlik dedikleri hırka ile tac degil
  Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil
  Durmuş marifet söyler, erene Yunus Emrem
  Yol eriyle yoldadır, yolsuza yoldaş değil

  ________________________________________
  HİC BİR KİŞİ BİLMEZ BİZİ
  Hiç bir kişi bilmez bizi, biz ne işin içindeyiz
  Ne hırsımız baydır bizim, ne nefsimiz içindeyiz
  Bir kimsenin devletine, ta´nediben biz gülmeyiz
  Ne munkiriz alimlere, ne tersanın Hacındayız
  Yunus eydur hey sultanım, özge şahım vardır benim
  Ko dünya altın gümüşün, ne bakır-u tacındayız


  *** ***
  Bay : Zengin
  Ta´netmek : Yermek, kınamak
  Özge : Başka
  Tersa: Hıristiyan
  Munkir : İnkar eden

  ________________________________________
  ERENLER YOLU
  Canım erenler yolu inceden ince imiş
  Süleymana yol kesen şol bir karınca imiş
  Eydürler idi bana aşık avare olur,
  Geldi başıma gördüm, ol söz yerince imiş


  *** ***
  Dört kitabın manisin okudum hasıl ettim
  Aşka gelicek gördüm, bir uzun hece imiş
  İki kişi söyleşir Yunus´u görsem diye
  Biri eydur ben gördüm bir AŞIK koca imiş

  ________________________________________
  AB-I HAYAT
  Ab-I hayatın çeşmesi aşıkların visalidir
  Sohbeti aşk ile eder, susamışları yakmaya
  Aşk mı derim ben ona Tanrının uçmağın seve
  Uçmak hod bir tuzaktır eblehler canın tutmağa

  *** ***
  Aşık olan miskin olur
  Hak yoluna teslim olur
  Her ne dersen boyun tutar
  Çare yok gönül yıkmaya
  *** ***
  Ab-ı hayat : Ölümsüzlük suyu. Ledun ilmi, Hakka kavuşma.
  Visal : Kavuşma
  Uçmak : Cennet
  Hod : Kendi.
  Ebleh : Budala
  Miskin: Benliği terketmiş
  Boyun tutmak: Teslim olmak

  ________________________________________
  İŞİTİN EY YARENLER
  İşitin ey yarenler
  Aşk bir güneşe benzer
  Aşk olmayan gönül
  Misal-i taşa benzer
  *** ***
  Taş gönülde ne biter
  Dilinde agu tüter
  Nice yumusak söylese
  Sözü savaşa benzer

  *** ***
  Geç Yunus endişeden
  Gerekse bu bişeden
  Ere aşk gerek evvel
  Ondan dervişe benzer *** ***
  Yaren : Dost
  Agu : Zehir
  Bişe : Orman

  ________________________________________
  SENSİN KERİM
  Sensin kerim sensin rahim, Allah sana sundum elim
  Senden artuk yoktur emim, Allah sana sundum elim
  Ecel geldi vade erdi, Bu ömrüm kadehi doldu
  Kimdir ki içmeden kaldı, Allah sana sundum elim

  *** ***
  Gözlerim göğe süzüldü, canım göğüsten üzüldü
  Dilim tetiği bozuldu, Allah sana sundum elim
  Geldim salacam sarılır, Dört yana sela verilir
  El namazıma derilir, Allah sana sundum elim

  *** ***
  Cun cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar
  Hep koyubeni kaçtılar, Allah sana sundum elim
  Yunus tap uzattın sözü, Allah´ına tutgil yüzü
  Didardan ayırma bizi, Allah sana sundum elim

  *** ***
  Emim : İlacım
  Salaca: Tabut taşıyan tahta
  Sela : Ölüm haberinin duyurulması
  Şeşmek: Çıkarmak
  Tap : Yeter, kafi
  Didar : Allahın cemali, yüzü

  ________________________________________
  ÇAĞIRAYIM MEVLAM SENİ
  Dağlar ile taşlar ile çağırayım mevlam seni
  Seherlerde kuşlar ile çağırayım mevlam seni
  Sular dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile
  Abdal olup ya hu diye çağırayım mevlam seni

  *** ***
  Gökyüzünde İSA ile Tur dağında MUSA ile
  Elindeki asa ile çağırayım mevlam seni
  Derdi okus EYYÜP ile, gözü yaşlı YAKUP ile
  Ol MUHAMMED mahbub ile çağırayım mevlam seni

  *** ***
  Hamd u şükrullah ile, vasf-ı kulhuvallah ile
  Daim zikrullah ile çağırayım mevlam seni
  Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile
  Hakkı seven kullar ile çağırayım mevlam seni

  *** ***
  Mahi : Balık
  Ahu : Ceylan
  Abdal : Derviş
  ya hu : Allah
  Okus : Çok
  Mahbub: Sevgili

  ________________________________________
  DERTLİ DOLAP
  Dolap niçin inilersin, Derdim vardır inilerim
  Ben Mevlaya Aşık oldum, Onun için inilerim
  Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap
  Böyle emreyledi CALAP, Derdim vardır inilerim

  *** ***
  Beni bir dağda buldular, Kolum kanadım kırdılar
  Dolaba layık gördüler, derdim vardır inilerim
  Ben bir dağın ağacıyım, Ne tatlıyım ne Acıyım
  Ben Mevlaya duacıyım, Derdim vardır inilerim

  *** ***
  Şol dülgerler beni yondu, her azam yerine kondu
  Bu iniltim Haktan geldi, Derdim vardır inilerim
  Yunus burda gelen gülmez, Kişi muradına ermez
  Bu fanide kimse kalmaz, Derdim vardır inilerim.

  *** ***
  CALAP : Allah
  ________________________________________
  LA ŞERiKE OKURSUN
  La şerike okursun, sonra şerik katarsın
  Bire iki demegil, fitne kimden tutarsın
  Cun KURAN gökten indi, Onu Allah buyurdu
  Ondan haber ver bana, ha kitaptan ötersin

  *** ***
  İlim okumaktan gerek kendözünü bilmektir
  Kendözünü bilmezsen bir hayvandan betersin
  Kılarsın riya namaz, günahın çok hayrın az
  Dinle neye varır söz, Cehennemde bitersin

  *** ***
  Halka fetva verirsin, Ne için sen tutmazsın
  İhlas ile gelirsen bizden nesne utarsın
  Sen fakihsin ben fakir, sana hiç tan´umuz yok
  İlmin var amelin yok, günahlara batarsın

  *** ***
  Utarsın : Kazanırsın
  Tan : Kınama

  ________________________________________
  CANIM KURBAN OLSUN
  Canım kurban olsun senin yoluna
  Adı güzel kendi güzel Muhammed
  Şefaat eyle bu kemter kuluna
  Adı güzel kendi güzel Muhammed

  *** ***
  Mu´min olanların çoktur cefası
  Ahirette olur zevk u sefası
  Onsekiz bir alemin Mustafa´sı
  Adı güzel kendi güzel Muhammed

  *** ***
  Yedi gökleri seyran eyleyen
  Kürsi´nin üstünde cevlan eyleyen
  Mi´racda ümmetini dileyen
  Adı güzel kendi güzel Muhammed

  *** ***
  Dört caryar anun gökçek yaridur
  Anı seven günahlardan beridur
  On sekiz bin alemin sultanıdur
  Adı güzel kendi güzel Muhammed

  *** ***
  Aşık Yunus nider dünyayı sensiz
  Sen hak Peygambersin şeksiz şüphesiz
  Sana uymayanlar gider imansız
  Adı güzel kendi güzel Muhammed

  *** ***
  Kemter : Değersiz
  Cevlan : Dolaşma
  Şek : Şüphe
  Şefaat : Bağışlanmasını dileme

  ________________________________________
  CANLAR CANINI BULDUM
  Canlar canını buldum bu canım yağma olsun
  Assı ziyandan geçtim dükkanım yağma olsun
  Ben benliğimden geçtim gözüm hicabın açtım
  Dost vaslına eriştim gumanım yağma olsun

  *** ***
  Benden benliğim gitti hep mülkümü dost yuttu
  La-mekana kavm oldum mekanım yağma olsun
  Taalluktan üzüştüm ol dosttan yana uçtum
  Aşk divanına düştüm divanım yağma olsun

  *** ***
  İkilikten usandım birlik hanına kandım
  Derd-i şarabın içtim dermanım yağma olsun
  Varlık cun sefer kıldı dost andan bize geldi
  Viran gönül nur doldu cihanım yağma olsun

  *** ***
  Geçtim bitmez sağınçtan usandim yaz u kıştan
  Bostanlar başın buldum bostanım yağma olsun
  Yunus ne hoş demişsin bal u şeker yemişsin
  Ballar balını buldum kovanım yağma olsun

  *** ***
  Assı : Kar, kazanç
  Hicab : Perde, örtü, utanç
  Vasl : Kavuşma
  Guman : Şüphe
  La-mekan : Mekansız
  Kavm : Kavim, yaşanılan yer, topluluk
  Taalluk : Alaka, ilgi
  Üzüşmek : Kesilmek, koparılmak
  Sağınç : Emel, istek

  ________________________________________
  DERVİŞLİK DER Kİ BANA
  Dervişlik der ki bana sen derviş olamazsın
  Gel ne diyeyim sana sen derviş olamazsın
  Derviş bağrı taş gerek gözü dolu yaş gerek
  Koyundan yavaş gerek sen derviş olamazsın

  *** ***
  Döğene elsiz gerek söğene dilsiz gerek
  Derviş gönülsüz gerek sen derviş olamazsın
  Dilin ile şakırsın çok maniler dokursun
  Vara yoğa kakırsın sen derviş olamazsın

  *** ***
  Kakımak varmışsa ger Muhammed de kakırdı
  Bu kakımak sende var sen derviş olamazsın
  Doğruya varmayınca Murşide ermeyince
  Hak nasib etmeyince sen derviş olamazsın

  *** ***
  Derviş Yunus gel imdi ummanlara dal imdi
  Ummana dalmayınca sen derviş olamazsın

  *** ***
  Kakımak : Kızmak, öfkelenmek
  Umman : Büyük deniz, okyanus

  ________________________________________
  TAŞTIN YİNE DELİ GÖNÜL
  Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın
  Aktın yine kanlı yaşım yollarımı bağlar mısın
  Nidem elim ermez yare bulunmaz derdime çare
  Oldum ilimden avare beni bunda eğler misin

  *** ***
  Yavı kıldım ben yoldası onulmaz bağrımın başı
  Gözlerimin kanlı yaşı ırmak olup çağlar mısın
  Ben toprak oldum yoluna sen aşırı gözetirsin
  Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın

  *** ***
  Harami gibi yoluma arkuri inen karlı dağ
  Ben yarimden ayrı düştüm sen yolumu bağlar mısın
  Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut
  Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın

  *** ***
  Esridi Yunusun canı yoldayım illerim kanı
  Yunus düşte gördü seni sayru mısın sağlar mısın

  *** ***
  Yavı kılmak : Kaybetmek
  Yaşın yaşın : Gözyaşları döke döke
  Sayru, sayrı : Hasta

  ________________________________________
  ŞÖYLE GARiP BENCiLEYiN
  Acep şu yerde varmola şöyle garip bencileyin
  Bağrı baslı gözü yaşlı şöyle garip bencileyin
  Gezerim rum ile şamı, yukarı illeri kamu
  Çok istedim bulamadım, şöyle garip bencileyin

  *** ***
  Söyler dilim ağlar gözüm, gariplere göynür özüm
  Meğerki gökte yıldızım, şöyle garip bencileyin
  Nice bu dert ile yanam, ecel ere bir gün ölem

  eğer ki sinim de bulam, şöyle garip bencileyin


  Bir garip olmuş diyeler, üç günden sonra duyalar
  Soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencileyin
  Hey Emrem Yunus biçare, bulunmaz derdine çare
  Var imdi gez şardan şare, şöyle garip bencileyin

  *** ***
  Bencileyin : Benim gibi
  Bağrı başlı : Gönlü yaralı
  Göynümek : İçten yanmak
  Sin : Mezar
  Şar : Şehir

  ________________________________________
  SELAM OLSUN
  Azrail alır canımız, kurur damarda kanımız
  Yuyıcağız kefenimiz, saranlara selam olsun
  Gider olduk dostumuza, eremedik kastımıza
  Namaz için üstümüze, duranlara selam olsun

  *** ***
  Sözdür söylenir araya, kimse değmez bu yaraya
  İltup bizi makbereye, koyanlara selam olsun
  AŞIK oldur HAKKI seve, HAK derdine kıla deva
  Bizim için hayır dua edenlere selam olsun

  *** ***
  Aşık Yunus söyler sözü, Kan yaş ile doldu gözü
  Bilmeyenler bilsin bizi, Bilenlere selam olsun

  *** ***
  Makbere : Kabir
  İltmek : İletmek, götürmek

  ________________________________________
  DERViŞLiK YOLU
  Bu dervişlik yoluna, aşk ile gelen gelsin
  Ya dervişlik neydiğin, bir zerre duyan gelsin
  Hele biz iş bu yola, gelmedik riya ile
  Bu melametlik donun, bizimle giyen gelsin

  *** ***
  Gözüyle gördüğünü, örte eteği ile
  Bu yol çok ince yoldur, yüreği duyan gelsin
  Her kim sever Allahı, rahmet kılar vallahi
  Dil sevgisiyle olmaz, Aşk ile yanan gelsin

  *** ***
  İşbu sözü diyenden, bize nişan gerektir
  Sözün kısası budur, canına kıyan gelsin
  Yunus söz ile kimse, kabliyete geçmedi
  Bud u vücud dermiyan ortaya koyan gelsin

  *** ***
  Melamet : Kınanma
  Kabliyet : Öne geçmek
  Bud u vücud dermiyan : Varlığını vücudunu aradan çıkaran

  ________________________________________
  ŞOL CENNETİN IRMAKLARI
  Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu
  Çıkmış islam bülbülleri öter Allah deyu deyu
  Salınır tuba dalları, Kuran okur hem dilleri
  Cennet bağının gülleri, kokar Allah deyu deyu

  *** ***
  Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar
  İdris nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu
  Altındandır direkleri, Gümüştendir yaprakları
  Uzandıkca dudakları, biter Allah deyu deyu

  *** ***
  Aydan arıdır yüzleri, misk-i amberdir sözleri
  Cennette Huri kızları, gezer Allah deyu deyu
  Hakka aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı
  Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu

  *** ***
  Ne dilersen Haktan dile, Kılavuzla gir bu yola
  Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu
  Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepisi
  Sekiz cennetin kapısı, açar Allah deyu deyu

  *** ***
  Rıdvan-durur kapı açan, idris-durur hulle biçen
  Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu
  Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına
  Yarın Hakkın divanına, varam Allah deyu deyu

  *** ***
  Tuba : Cennet Ağacı
  Hulle : Elbise
  Nebi : Peygamber
  Rıdvan : Cennet, Cennet meleği

  ________________________________________
  ELHAMDULİLLAH
  Haktan gelen şerbeti içtik elhamdulillah
  Şol kudret denizini geçtik elhamdulillah
  Şol karşıki dağları, meşeleri bağları
  Sağlık safalık ile aştık elhamdulillah

  *** ***
  Kuru idik yaş olduk, kanatlandık kuş olduk
  Birbirmize eş olduk, uçtuk elhamdulillah
  Vardığımız illere şol safa gönüllere
  Halka tapduk manisin saçtık elhamdulillah
  *** ***
  Beri gel barışalım, yad isen bilişelim
  Atımız eğerlendi estik elhamdulillah
  İndik Rum´u kışladık, çok hayır şer işledik
  Uş bahar geldi geri göçtük elhamdulillah

  *** ***
  Dirildik pınar olduk, irkildik ırmak olduk
  Artık denize dolduk, taştık elhamdulillah
  Taptuğun tapusuna, kul olduk kapusuna
  Yunus miskin çiğ idik, piştik elhamdulillah

  *** ***

  ________________________________________
  HAKKI BULDUM CAN İÇİNDE
  Baştan ayağa değin, Haktır ki seni tutmuş
  Haktan ayrı ne vardır, Kalma guman içinde
  Bir isen birliğe gel, ikiyi bırak elden
  Bütün mana bulasın, sıdk u iman içinde

  *** ***
  Girdim gönül şehrine, daldım onun bahrine
  AŞK ile gider iken, iz buldum can içinde
  Bu izimi izledim, sağım solum gözledim
  Çok acaibler gördüm, yoktur cihan içinde

  *** ***
  Yunus senin sözlerin, manadır bilenlere
  Söylenecek sözlerin devr-i zaman içinde

  *** ***
  Guman : Şüphe
  Bahri : Deniz

  ________________________________________
  CAN İÇİNDE CAN OL
  Can olgil can içinde, kalma guman içinde
  İstediğin bulasın, yakın zaman içinde
  Rüku secde de kalma, Ameline dayanma
  İlm u amel gark olur, naz u niyaz içinde

  *** ***
  İkiligi terketgil birlik makamın tutgil
  Canlar canın bulasın, işbu dirlik içinde
  Şeriat korucudur, hakikat ordusunda
  Senin için korunur, hasıl ordu içinde

  *** ***
  Aynel-yakin görüptür, Yunus mecnun oluptur
  Bir ile bir oluptur, Hakkel-yakin içinde
  *** ***
  Aynel-yakin : Hakka Aşık olanların ulaştığı mertebe
  Hakkel-yakin : Aşkın artıp, HAK ile BiR olma, (ayrılığın kalkması)

  ________________________________________
  BÜTÜN ALEM BiR İÇİNDE
  Onsekizbin alemin cümlesi BiR içinde
  Kimse yok BiR den ayruk, söylenir BiR içinde
  Cümle BiR onu BiRler, cümle ona giderler
  Cümle dil onu söyler, her BiR tebdil içinde

  *** ***
  Kim gördü onu ayan, ne nakşu ne hod nişan
  Söz "len terani" dir, Musa´ya Tur içinde
  Yunus sen ne dilersin, dostu görem der isen
  Ayandır görenlere, ol gönüller içinde

  *** ***
  Tebdil : Değişik görünmek, değişik
  ayruk : Başka
  Len terani : Allahın, Musa Peygambere "Beni göremezsin" hitabı
  Ayan : Açık, açıkca ortada

  ________________________________________
  OL CALABIMIN AŞKI
  Ol calabımın aşkı bağrımı baş eyledi
  Aldı benim gönlümü, sırrımı faş eyledi
  Hergiz gitmez gönülden hiç eksik olmaz dilden
  Calab kendi nurunu gözüme tuş eyledi

  *** ***
  Can gözü onu gördü, dil ondan haber verdi
  Can içinde oturdu, gönlümü arş eyledi
  Bir kadeh sundu cana, can içti kana kana
  Dolu geldi peymane, canı sarhoş eyledi

  *** ***
  Esruk oldu canımız, dur döker lisanımız
  Ol calabımın aşkı, beni sarhoş eyledi
  Yunus imdi avunur, dostu gördü sevinir
  Erenler mahfilinde aşka cünbüş eyledi
  *** ***
  Faş : Gizliyi açıklama
  Tuş etmek : Yönelmek, yöneltmek
  Peymane : Büyük Kadeh
  Mahfil : Meclis, toplantı yeri

  ________________________________________
  SUN KADEHİ EY SAKi
  Doldur bize sun kadehi, Aşk şarabından ey saki
  Ol denizden içir bize, k´andan içer seyh u faki
  Kim ki bir dem sohbet ola, mufti müderris mat ola
  Bir ilahi devlet ola, ondan içen oldu baki

  *** ***
  Okudun yedi mushafı, ha taat gösterir safi
  Çünki amel eylemedin, gerekse var yüzyıl oku
  Bin kez hacca vardın ise, Bin kez gaza kıldın ise
  Bir kez gönül kırdı, ise gerekse var yollar doku

  *** ***
  Gönül mü yeğ, Kabe mi yeğ, eyit bana aklı eren
  Gönlü yeğ-durur zira kim gönüldedir dost durağı
  Yunus işin budur, hemen tutgil gönüller eteğin
  Dilersen baki olasın, gönüller oldu baki

  *** ***
  K´andan : ki ondan
  faki : FIKIH alimi

  ________________________________________
  YA MUHAMMED CANIM ARZULAR SENİ
  Arayı arayı bulsam izini
  İzinin tozuna sürsem yüzümü
  Hak nasip eylese görsem yüzünü
  Ya Muhammed canım arzular seni

  *** ***
  Bir mübarek sefer olsa da gitsem
  Kabe yollarında kumlara batsam
  Hub cemalin bir kez düşte seyretsem
  Ya Muhammed canım arzular seni

  *** ***
  Yunus metheyledi seni dillerde
  Sevilirsin bütün bu gönüllerde
  Ağlayı ağlayı gürbet ellerde
  Ya Muhammed canım arzular seni

  *** ***

  ________________________________________
  GELDi GEÇTi ÖMRÜM BENİM
  Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi
  Hele bana şöyle geldi, şol göz yumup açmış gibi
  İşbu söze hak tanıktır, Bu can gövdeye konuktur
  Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi

  *** ***
  Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise
  Yarın anda karşı gele, Hak şarabın içmiş gibi
  Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise,
  Yarın anda karşı gele, Hak libasın biçmiş gibi
  Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler
  Meğer HIZIR, İLYAS ola, Ab-ı hayat içmiş gibi
  *** ***

  ________________________________________
  AŞIK - MAŞUK
  Helal kıldı maşuka, Aşık kendi kanını
  Maşuk nakşından okur, Aşk eri kuranını
  Yardan ayrı olunca, asılıp ölmek yeğdir
  Aşık kendi bırakır boynuna urganını
  *** ***
  Gitmez aşık gözünden, hergiz maşuk hayali
  Nitekim ZELHA verir YUSUF un nişanını
  Dirlik budur maşuka, Aşık yolunda öle
  Sorarlar ise eydem aşıkın burhanını
  *** ***
  BELKIS ile SÜLEYMAN aşka düştü bir zaman
  İsteyip bulmadılar bu derdin dermanını
  Gökteki HARUT MARUT, Aşk için indi yere
  Zühre yüzün görünce unuttu rahmanını

  *** ***
  FERHAD bu aşk yolunda başın külünge tuttu
  HÜSREV ŞİRİN derdinden dosta verdi canını
  LEYLA ile MECNUN işi aceb gelir bu halka
  Abdurrezzak terketti aşk için imanını
  Zamane vefaları cefa gelir Yunus´a
  Bir doğru yar bulunca feda kılar canını

  *** ***
  Burhan : Delil
  Güzaf : Bos laf
  Külüng : Kazma

  ________________________________________
  SEVEREM BEN SENİ CANDAN İÇERİ
  Severem ben seni candan içeri
  Yolum vardır bu erkandan içeri
  Beni sorma bana benden değilem
  Suretim boş yürür dondan içeri

  *** ***
  Tecelliden nasib erdi kimine
  Kiminin maksudu bundan içeri
  Senin aşkın beni benden alıptır
  Ne Şirin dert bu dermandan içeri

  *** ***
  Şeriat tarikat yoldur varana
  Hakikat Marifet andan içeri
  SÜLEYMAN kuş dili bilir dediler
  SÜLEYMAN var SÜLEYMAN dan içeri

  *** ***
  Unuttum din diyanet, kaldı benden
  Bu ne mezheptir, dinden içeri
  Dinin terk edenin küfürdür işi
  Bu ne küfürdür imandan içeri
  Geçer iken Yunus şeş oldu dosta
  Ki kaldı kapıda andan içeri *** ***
  Suret : Yüz, dış görünüş
  Don : Elbise
  Tecelli: Görünme, belirme
  Gün : Gündüz, güneş
  Şeş olmak: Karşılaşma, raslamak

  ________________________________________
  BULDUK OL CANI
  Aşk ile ister idik yine bulduk ol canı
  Gömlek edinmiş giyer suret ile bu teni
  Girmiş surette geçer, cümle işleri düzer
  Geri kendiye söyler, gevher ile bu kanı
  *** ***
  Bu dünya bir pazardır, suretler dükkan olmuş
  Bu dükkana giriben, oldur satan bu kanı
  Bir niceler kayırır, bunca malım kaldı der
  Veren oldur alan ol, sormaz nedir ziyanı
  Yunus imdi sen senden, ayrı değilsin candan
  Sen sende bulmaz isen, nerde bulasın anı
  *** ***
  Suret : Yaratılmış şeyler
  Kan : Maden

  ________________________________________
  BİR SAKİDEN İÇTİK ŞARAP
  Bir sakiden içtik şarap, Arştan yüce meyhanesi
  Ol sakinin mestleriyiz, canlar onun meyhanesi
  Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur
  Bir şemdir burda yanan, güneş onun pervanesi

  *** ***
  Aşk oduna yananların, Kulli vücudu nur olur
  Ol od bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi
  Ondaki mest olanların, "Enel hak" tır sözleri
  Hallac Mansur gibidir en kemine divanesi

  *** ***
  Ol meclisin bekrileri, şol şah-ı Edhem gibidir
  Belh şehrinde yüzbin ola her guşede viranesi
  Yunus bu cezbe sözlerin cahillere söylemegil
  Bilmezmisin cahillerin nice geçer zamanesi

  *** ***
  Saki : İçki dağıtan
  Mest : Sarhoş
  Peymane: Kadeh
  Şem : Hepsi
  Zebane : Alev
  Kemine : En aşağı
  Bekri : Sarhoş
  Guşe : Köşe
  Cezbe : İlahi sarhoşluk hali

  ________________________________________
  SÖYLEYEMEM
  Ey yarenler eydemezem, canım neye yandığını
  Dil ile vasfedemem, gönlümü kim aldığını
  Gönlüm dolu sığmaz dile, Aşıktır ol kim hal bile
  Aşk niceyi verdi yele, anlayamaz nolduğunu

  *** ***
  Aşktan haber bilenlerin, Aşk derdiyle dolanların
  Küfrü iman olanların, ayıplaman güldüğünü
  Ağlamak gülmektir aşıka, dirilmek ölmektir aşığa
  Kahr ile lütfü bir bilir, bilmez melul olduğunu

  *** ***
  Aşık yunus eyledi lal, Yunus kanı aşka helal
  Koy verin etsin paymal, görmesin ayrıldığını

  *** ***
  Eydemezem : Söyleyemem
  Vasfetmek : Tasvir etmek
  Melul : Üzülen
  Kahr : Güçlük, zor
  Lütuf : İhsan, iyilik
  Paymal : Ayak altında çiğnenmiş

  ________________________________________
  EZELDEN VAR İDİ
  Ezeliden var idi, canımda bu aşk odu
  Eşkere etmez idim, bilirdim ki dost koydu
  Ben razıyam bu yolda, günde bin kez yanarsam
  Şekerden daha tatlı, şirindir aşkın tadı

  *** ***
  Aşk anadan doğmadı, kimseye kul olmadı
  Hükmüne kıldı esir, cümle bilişi, yadı
  Aşka mecnun olanlar, assı ziyandan farig
  Korkmaz ıssı soğuktan, pes ne biliser odu

  *** ***
  Ezeli : Evveli olmayan
  Eşkere : Açıklamak
  Biliş : Tanıdık
  Yad : Yabancı
  Assı : Kazanç, kar
  Is : Sahip
  Farig : Vazgeçmiş

  ________________________________________
  SIRRA ERDİM
  Ben bunda seyr eder iken, aceb sırra erdim ahi
  Bir siz dahi sizde görün, dostu bende gördüm ahi
  Bende baktım bende gördüm, benim ile BiR olanı
  Suretime can vereni, Kimduğini bildim ahi

  *** ***
  İsteyuben bulamazam, o ben isem ya ben hani
  Seçemedim ondan beni, bir kez o oldum ahi
  Maşuk benimledir bile, ayrı değil kıldan kıla
  Irak sefer bizden kala, dostu yakın gördüm ahi

  *** ***
  Munim oldum yoksul iken, benim oldu kevn-i mekan
  Yerden göğe magrib meşrik, yere göğe doldum ahi
  Nitekim ben beni bildim, bu oldu ki HAKKI buldum
  Korkum onu buluncadı, korkudan kurtuldum ahi
  Yunus kim öldürür seni, veren alır tatlı canı
  Bu canlara hükmedenin, kim olduğun buldum ahi

  *** ***
  Acep : Garip
  Ahi : Kardeş
  Kimduğini: Kim olduğunu
  Munim : Nimet veren(Hak)
  Kevn-i Mekan :Var olan her şey
  Magrib, Meşrik : Doğu, Batı

  ________________________________________
  AŞK BAHRİSİ
  Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana
  Derya benim katremdir zerreler umman bana
  Kafdağı zerrem değil ay u güneş bana
  Haktır aslım şek değil, Murşittir kuran bana

  *** ***
  Yok iken ol barigah, var idi ol padişah
  Ah bu aşk elinden ah, dert oldu derman bana
  ADEM yaratılmadan can kalıba girmeden
  Şeytan lanet olmadan arş idi seyran bana

  *** ***
  Yaratıldı MUSTAFA, yüzü gül gönlü safa
  Ol kıldı bize vefa, ondandır ihsan bana
  Şeriat ehli ırak eremez bu menzile
  Ben kuş dilin bilirim, söyler SÜLEYMAN bana
  Yunus bu halk içinde eksikliktir HAK bilir
  Divane olmuş çağırır, dervişlik buhtan bana

  *** ***
  Bahri : Bir cins deniz ördeği, deniz
  Derya : Deniz
  Katre : Damla
  Umman : Okyanus
  Zerre : En kucuk parca
  Murşit : Rehber, Hak aşığı, Şeyh
  Arş : Göğün en yüksek katı
  Safa : Berraklık
  Vefa : Sözde durma,
  İhsan : Lütuf, bağış
  Şeriat : Kuranın yüzeysel emirleri
  Ehil : İş bilen
  Menzil : Varılacak hedef
  Buhtan : İftira

  ________________________________________

   Forum Saati Salı Ocak 22, 2019 1:52 am